Ένα από τα πιο επίκαιρα  θέματα της διεθνούς φορολογικής σκηνής αποτελεί η ενδοομιλική τιμολόγηση ( transfer pricing) ιδιαίτερα μετά την πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ  Διάβρωση της φορολογικής βάσης και διασπορά της κερδοφορίας ” (BEPS)και η οποία έχει άμεσο αντίκτυπο στις δραστηριότητες των πολυεθνικών εταιρειών.

Οι επιχειρήσεις που διεξάγουν  διεθνή δρστηριότητα με διασυνοριακές συναλλαγές είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν ζητήματα τιμών μεταβίβασης (transfer pricing) , συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων από φορολογικές αρχές σε μία ή περισσότερες δικαιοδοσίες.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε, να διαχειριστείτε, να τεκμηριώσετε, να αναθεωρήσετε και να υποστηρίξετε τις πολιτικές και τις διαδικασίες ενδοομιλικής τιμολόγησης . Μέσω μιας κοινής κατανόησης και συνεργασίας, στόχος μας είναι να οικοδομήσουμε ρεαλιστικές, ολοκληρωμένες στρατηγικές που θα αντιμετωπίζουν τους φορολογικούς κινδύνους των σημερινών επιχειρήσεων και θα επιτρέπουν στον οργανισμό σας να επιτυγχάνει τις μέγιστες δυνατότητές του.

Επικοινωνία