• Υπηρεσίες δέουσας επιμέλειας για τα πληροφοριακά συστήματα

Κατά τη διάρκεια των εταιρικών συναλλαγών (συγχωνεύσεις, εξαγορές ή άλλες συνενώσεις επιχειρήσεων), είναι σύνηθες να  να πραγματοποιούνται  διαδικασίες δέουσας επιμέλειας για την επικύρωση των παραδοχών στις οποίες βασίζεται η επιχειρηματική και εμπορική λογική της συναλλαγής. Αυτό που πολύ συχνά δεν αντιμετωπίζεται (επαρκώς ή καθόλου), είναι η τεχνολογική πλευρά της εξίσωσης.

Η μεθοδολογία μας για τη δέουσα επιμέλεια στον τομέα της τεχνολογίας  και των πληροφοριακών συστημάτων έχει σχεδιαστεί για να εστιάζει σε τρεις τομείς, οι οποίοι περιλαμβάνουν όλους τους κρίσιμους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την επιτυχία του έργου από στρατηγική, οικονομική ή/και επιχειρησιακή άποψη. Πρόκειται για:

Προκλήσεις και κίνδυνοι ενσωμάτωσης – όπου εστιάζουμε στις επιχειρηματικές εφαρμογές και τα συστήματα του οργανισμού-στόχου, καθώς και στην κατάσταση των υποδομών δικτύου και ασφάλειας. Εξετάζουμε επίσης την έκταση της επεξεργασίας χωρίς την χρήση τεχνολογίας εντός των ροών εργασίας και των λειτουργικών διαδικασιών, καθώς και τις βασικές συμβατικές και τεχνολογικές εκθέσεις σε τρίτους προμηθευτές. Τέλος, επιδιώκουμε να προσδιορίσουμε τις συγκεντρώσεις κινδύνου που σχετίζονται με το βασικό προσωπικό και  να μετριάσουμε αυτούς τους κινδύνους με κατάλληλες ενέργειες.

Αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας και των πληροφοριακών συστημάτων – επιδιώκουμε την αξιολόγηση της ψηφιακής ωριμότητας του οργανισμού προκειμένου να αξιολογήσουμε την έκταση των απαραίτητων, μελλοντικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των παρατυπιών όσον αφορά την αδειοδότηση λογισμικού. Εξετάζουμε επίσης τις απειλές για το επιχειρηματικό μοντέλο από την ψηφιοποίηση και την τεχνολογική καινοτομία και πρόοδο, για να αξιολογήσουμε την πιθανότητα και την έκταση των κρυφών κινδύνων και του μελλοντικού κόστους.

Ο κυβερνοχώρος, η προστασία της ιδιωτικής ζωής και η επιχειρησιακή συνέχεια  ο 3ος πυλώνας εστιάζει σε περισσότερο ασυνήθιστους  κινδύνους, όπως αυτοί της ιδιωτικής ζωής, επιθέσεις στον κυβερνοχώρο· αδυναμία ανάκτησης από ανθρώπινες επιθέσεις  ή φυσικές καταστροφές· και σύγχρονους  κινδύνους ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης συστημάτων cloud  ή της διαρκώς αυξανόμενης κινητικότητας και της απομακρυσμένης πρόσβασης σε δεδομένα και συστήματα.

Υποστήριξη υλοποίησης προτύπων και πιστοποίησης

Οι λύσεις αυτές περιλαμβάνουν παραδοτέα για συγκεκριμένο τομέα προς υποστήριξη των διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης ή πιστοποίησης κατά ISO27001 για την ασφάλεια των πληροφοριών και ISO22301 για την αποκατάσταση καταστροφών και την επιχειρησιακή συνέχεια.

Τα έργα αυτά έχουν σχεδιαστεί για να έχουν ως αποτέλεσμα συστήματα διαχείρισης που συμμορφώνονται και μπορούν να πιστοποιηθούν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα των προτύπων ISO27001 και ISO22301 για την ασφάλεια των πληροφοριών και την επιχειρησιακή συνέχεια αντίστοιχα. Περιλαμβάνουν πλήρη συμβουλευτικά πακέτα με τα απαραίτητα παραδοτέα που θα επιτρέψουν στους πελάτες μας να επιτύχουν πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα που τους ενδιαφέρουν.

Αυτά περιλαμβάνουν:

 • ορισμός εύρους διαχείρισης
 • ασφάλεια των πληροφοριών και πολιτικές συνέχειας των επιχειρήσεων
 • ανάλυση περιουσιακών στοιχείων και κατηγοριοποίηση
 • ανάλυση επιχειρηματικών επιπτώσεων
 • ανάλυση απειλών και ευπαθειών
 • αξιολόγηση και επιλογή ελέγχου
 • διαδικασίες, πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές για την υποστήριξη των επιθυμητών ελέγχων
 • διαχείριση σχεδίων για την εφαρμογή νέων ή τη βελτίωση των υφιστάμενων ελέγχων
 • υποστήριξη κατά τον έλεγχο της πιστοποίησης.

 

Τραπεζικές κανονιστικές αξιολογήσεις

Με πολυετή εμπειρία στον τραπεζικό τομέα, πραγματοποιήσαμε πολυάριθμα έργα που αποσκοπούν στην εκπλήρωση των στόχων συμμόρφωσης με τις κανονιστικές διατάξεις. Τα σχέδια αυτά περιλαμβάνουν:

 • επανεξέταση της αποτελεσματικότητας του πλαισίου για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων και των παρόχων υπηρεσιών που ανατίθενται σε τρίτους
 • Αξιολογήσεις αποτελεσματικότητας AML
 • επανεξέταση των εσωτερικών ελέγχων που εξαρτώνται από την τεχνολογία
 • Έλεγχοι συμμόρφωσης GDPR και προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Καθώς η κανονιστική νομοθεσία αυξάνεται συνεχώς , η παροχή υπηρεσιών διασφάλισης ή βεβαίωσης τέτοιων κρίσιμων ρυθμιστικών τομέων έχει αποδειχθεί ανεκτίμητη για τους πελάτες μας, για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και ασφάλειας  με τους ρυθμιστές, τους μετόχους και τη διοίκησή τους.

Λύσεις διασφάλισης  ποιότητας των πληροφοριακών συστημάτων

Είτε αναζητάτε την διαβεβαίωση για τις τεχνολογικές επιλογές που έχετε ήδη κάνει, είτε ανησυχείτε για τη συνεχή και μελλοντική αποτελεσματικότητα του τεχνολογικού οικοσυστήματος και των επιχειρησιακών εφαρμογών σας, οι λύσεις διασφάλισης της τεχνολογίας πληροφορικής που διαθέτουμε έχουν σχεδιαστεί για να σας βοηθήσουν να συγκρίνετε το περιβάλλον σας με τους ομότιμους του κλάδου, καθώς και με τις αποδεκτές και βέλτιστες πρακτικές.

Πρόκειται για επικεντρωμένες δεσμεύσεις που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν στα στελέχη ανεξάρτητες απόψεις σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όσον αφορά την τεχνολογία, καθώς και τις ευκαιρίες που είναι διαθέσιμες για βελτίωση και αναδιοργάνωση

Επικοινωνία