Η επιχείρηση σας χρειάζεται τον χρόνο και τις ικανότητες  των ανθρώπων σας για να επιτύχει τους στόχους της. Η διαχείριση της  μισθοδοσίας  συνήθως είναι μια χρονοβόρα δραστηριότητα η οποία όταν ανατεθεί σε εξωτερικό πάροχο μπορεί να απελευθερώσει πόρους και χρόνο προκειμένου οι άνθρωποι της εταιρείας σας να επικεντρωθούν στην  βασική δραστηριότητα  καθώς και άλλες πιο προσοδοφόρες ασχολίες.

Περισσότερες από 150 εταιρείες στην Κύπρο και στην Ελλάδα που απασχολούν συνολικά περισσότερα από 16.000 άτομα  έχουν αναθέσει την λειτουργία της μισθοδοσίας στην  Baker Tilly, επιτρέποντάς μας να γνωρίζουμε κάθε πτυχή και παράμετρο της μισθοδοσίας. Έχουμε εμπειρία από πολύ απλές έως εξαιρετικά  πολύπλοκες δομές εταιρειών και προγράμματα πληρωμών.

Επενδύουμε σε ανθρώπους του υψηλότερου επιπέδου προσπαθώντας συνεχώς να αναπτύσσουν  τις δεξιότητές τους και τους ενθαρρύνουμε να συμμετάσχουν στην επιτυχία της εταιρείας. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας είναι πλήρως αφοσιωμένο στην παροχή των πιο αποδοτικών και αποτελεσματικών  υπηρεσιών προς τους πελάτες μας.

Οι άνθρωποι μας είναι απολύτως αφοσιωμένοι στα καθήκοντα  που τους έχουν ανατεθεί και εφαρμόζουν με ακρίβεια όλα όσα συμφωνήθηκαν με τους πελάτες. Η εκπαίδευση και οι δεξιότητες τους διασφαλίζουν την ποιότητα στην εφαρμογή κάθε τομέα που σχετίζεται με την μισθοδοσία, μεταξύ άλλων η εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία και η φορολογία των φυσικών προσώπων.

Μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες σε όλη τη διαδικασία της διαχείρισης μισθοδοσίας και ταυτόχρονα να φροντίζουμε για την συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

  • Γρήγορη και αξιόπιστη επεξεργασία δεδομένων και προετοιμασία καταστάσεων μισθοδοσίας που καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις ασφάλισης.
  • Γνωστοποιήσεις προς τις αρχές για τυχόν αλλαγές στο προσωπικό καθώς και τις προσωπικές πληροφορίες των εργαζομένων, δηλαδή προσλήψεις , αποχωρήσεις και λοιπές μεταβολές
  • Προετοιμασία μηνιαίων καταστάσεων μισθοδοσίας
  • Προετοιμασία τραπεζικών αρχείων πληρωμών μισθοδοσίας
  • Έγκαιρη προετοιμασία και υποβολή δηλώσεων εισφορών και παρακρατούμενων φόρων
  • Προετοιμασία των πληρωμών προς τις αρχές
  • Συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες υποβολής
  • Λεπτομερής ανάλυση κόστους μισθοδοσίας, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις σας (μισθωτοί , ωρομίσθιοι , ωριαίες τιμές), ανά γεωγραφική περιοχή, κέντρο κόστους, τμήμα, επιχειρηματική μονάδα κ.λπ.
  • Καταχώριση της εταιρεία σας ως εργοδότη σε όλες τις αρμόδιες αρχές

Ακριβής και έγκαιρη προετοιμασία των λογιστικών άρθρων μισθοδοσίας

Επικοινωνία