Οι ανάγκες της επιχείρησής σας είναι μοναδικές στον κλάδο σας όπως και οι συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Οι αυξημένες ρυθμιστικές απαιτήσεις αλλά και οι συνεχείς  αλλαγές στο πλαίσιο του παγκόσμιου επιχειρηματικού περιβάλλοντος , αυξάνουν τις απαιτήσεις των μετόχων  με αποτέλεσμα νέες  προκλήσεις να παρουσιάζονται διαρκώς για τις διοικήσεις.

Κάθε επιχείρηση είναι μοναδική και χρειάζεται μια προσαρμοσμένη προσέγγιση, για να επιτύχει τους στόχους της. Οι υπηρεσίες σχετικά με τα  ΔΠΧΑ περιλαμβάνουν:

  • Σύνταξη μηνιαίων, τριμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και λοιπών εκθέσεων
  • Σύνταξη μηνιαίων, τριμηνιαίων και ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και λοιπών εκθέσεων
  • Σύνταξη των ατομικών ή ενοποιημένων ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)

Χάρη στους ειδικούς μας, η Baker Tilly μπορεί να αξιοποιήσει τα στοιχεία αυτά και έτσι θα μπορέσουμε να συζητήσουμε μαζί σας και να αξιολογήσουμε  τι πραγματικά λένε οι οικονομικές καταστάσεις  σχετικά με την πορεία της επιχείρησής σας.

Επικοινωνία