Αναδιάρθρωση  επιχειρήσεων

Πολύ συχνά οι εταιρείες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα που απειλούν  την βιωσιμότητα τους . –  Τα μειωμένα έσοδα  και οι δυσκολίες  στις ταμειακές ροές μπορούν να βγάλουν εκτός ελέγχου την παραγωγή , την λειτουργία και εν τέλει την υπεραξία μιας επιχείρησης  -οδηγώντας την σε ενδεχόμενη αφερεγγυότητα.

Παρέχουμε υπηρεσίες αναδιάρθρωσης  για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν και να ξεπεράσουν τα οικονομικά εμπόδια που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν. Αξιολογούμε την έκταση του προβλήματος και προσφέρουμε λύσεις λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές βιωσιμότητας της επιχείρησης.

Οι ειδικοί μας σε θέματα εταιρικής αναδιάρθρωσης , σε στενή συνεργασία με εσάς και ένα πολυεθνικό δίκτυο ειδικών, θα αξιολογούν και θα συμβουλεύουν τις επιλογές για την αποκατάσταση και αναδιάρθρωση  που διατίθενται τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Ως μέλος της Baker Tilly International, μπορούμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες και οικονομικά αποδοτικές λύσεις για εθνικές και  πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Όταν δεν είναι δυνατόν να ξεπεραστούν οι δυσκολίες μιας εταιρείας, προσφέρουμε σαφείς συμβουλές και συστάσεις σχετικά με την εκκαθάριση, – και την αποτελεσματική διαχείριση αυτής. -Συμβουλεύουμε επίσης τους πιστωτές να διασφαλίσουν  τα χρέη τους μετά την κήρυξη του οφειλέτη σε αφερεγγυότητα. -.

Υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου

Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων να αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν τα ταχέως αυξανόμενα χαρτοφυλάκια των μη εξυπηρετούμενων δανείων (- NPL) και των περιουσιακών στοιχείων που παγιδεύονται μέσα σε αυτά.

Η ομάδα μας για την –τις εταιρικές αναδιαρθρώσεις  έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα προγράμματα διαχείρισης χαρτοφυλακίων -, τα οποία παρέχουν συμβουλές σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την ασφάλεια  , την  διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και την αναδιάρθρωση του χρέους.

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν:

  • επιτόπιες επισκέψεις για επικοινωνία με το προσωπικό – αναδιάρθρωσης του πελάτη σε επιχειρησιακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας και της παρακολούθησης των υποθέσεων που χειρίζονται οι διαχειριστές διαδικασιών αφερεγγυότητας, οι δικηγόροι ή άλλοι συνεργάτες του πελάτη
  • Επανεξέταση και διαχείριση των χρηματοδοτικών διευκολύνσεων των χαρτοφυλακίων, των συμφωνιών εγγύησης/τίτλων και άλλων εγγράφων
  • Ανάλυση των τρεχουσών διαδικασιών και πρακτικών που χρησιμοποιεί η ομάδα του πελάτη και αναφορά στη –διεύθυνση με τα αποτελέσματα και τις προτάσεις για βελτίωση.
  • Ανάπτυξη συστημάτων βελτιωμένης διαχείρισης για την ολοκληρωμένη και συνεχή διαχείριση του χαρτοφυλακίου χρέους και περιουσιακών στοιχείων από το προσωπικό του πελάτη
  • Ανάπτυξη –  των στρατηγικών υλοποίησης για την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων -, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης τυχόν – ασφαλειών που είναι διαθέσιμες
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις λύσεις εταιρικής – αναδιάρθρωσης
  • Συμμετοχή στην Επιτροπή Ανώτερων Πιστωτικών – Ιδρυμάτων ? ( Senior Credit Committee) για την ανταλλαγή σκέψεων σχετικά με απαιτητικούς πελάτες και περιστάσεις

Επικοινωνία

Neil Hughes

Διευθύνων Σύμβουλος, Υπηρεσίες Εταιρικής Αναδιάρθρωσης

Neil Hughes

Διευθύνων Σύμβουλος, Υπηρεσίες Εταιρικής Αναδιάρθρωσης

Neil Hughes

Διευθύνων Σύμβουλος, Υπηρεσίες Εταιρικής Αναδιάρθρωσης

Neil Hughes

Διευθύνων Σύμβουλος, Υπηρεσίες Εταιρικής Αναδιάρθρωσης

Neil Hughes

Διευθύνων Σύμβουλος, Υπηρεσίες Εταιρικής Αναδιάρθρωσης