Οι χρηματοοικονομικές εκθέσεις χαρακτηρίζονται από την  αυξανόμενη παγκόσμια εξάρτηση από τα ΔΠΧΑ, σε συνδυασμό με τον αυξανόμενο ρυθμό νέων απαιτήσεων ,

Το Διοικητικό Συμβούλιο, η Ελεγκτική Επιτροπή, τα διευθυντικά στελέχη και η διοίκηση του οργανισμού λαμβάνουν συνεχώς πληροφορίες και πόρους για να κατανοήσουν τις τρέχουσες εξελίξεις της αγοράς. Οι υπηρεσίες μας αξιολογούν την τρέχουσα  επίδοση του οργανισμού σας και  διασφαλίζουν ότι τα λογιστικά πρότυπα εφαρμόζονται σωστά και έγκαιρα.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες ΔΠΧΑ περιλαμβάνουν

  • Νέα εφαρμογή λογιστικών προτύπων
  • Υποστήριξη μετατροπής ΔΠΧΑ
  • Χειρισμός σύνθετων συναλλαγών
Επικοινωνία