Η γνώση των ιδιαίτερων κλάδων  σε συνδυασμό με την ελεγκτική εμπειρία μας  μπορεί  να  αναδείξει , σχετικές πληροφορίες καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων.

Με την παρακολούθηση και τον καθορισμό στόχων δέσμευσης, μπορούμε να αναγνωρίσουμε την επιχειρηματική σας δομή και να αναπτύξουμε ένα σχέδιο ελέγχου που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας και να μας  επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε τα σύνθετα ζητήματα.  Χρησιμοποιώντας την διεθνή μεθοδολογία ελέγχου και τα εξελιγμένα εργαλεία μας θα προσδιορίσουμε  εξαιρέσεις και θα διενεργήσουμε αναλύσεις υψηλού επιπέδου.

Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων περιλαμβάνει:

  • Κατάρτιση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)
  • Ανασκόπηση  της Οικονομικής Πληροφόρησης και εκθέσεων
  • Προσυμφωνημένες διαδιακασίες
Επικοινωνία