Κάθε συναλλαγή, ανεξάρτητα από το μέγεθός της, είναι καθοριστική για την ανάπτυξη  και την συνέχεια μιας επιχείρησης. Κάτι τέτοιο όμως βασίζεται στη λήψη της σωστής απόφασης, ύστερα από την εξέταση όλων των στοιχείων  .  Η εξασφάλιση του τελικού αποτελέσματος παραμένει πάντοτε στο προσκήνιο, είτε είναι ανάπτυξη, υψηλότερη κερδοφορία, βελτιωμένο μερίδιο αγοράς ή ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μέσω της ελαχιστοποίησης των σχετικών κινδύνων που είναι εγγενείς σε οποιαδήποτε συναλλαγή, είναι ο βασικός στόχος μας.Οι υπηρεσίες μας, , παραδίδονται προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, ώστε να μεγιστοποιούνται τα βέλτιστα αποτελέσματα για τον οργανισμό σας.

Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών συναλλαγών περιλαμβάνουν:

1) αποτιμήσεις και μοντελοποίηση επιχειρήσεων

2) Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (M&A)

3) υπηρεσίες συναλλαγών

4) υπηρεσίες αναδιάρθρωσης

α) Αποτιμήσεις και μοντελοποίηση επιχειρήσεων

Αν και η διεξοδική ανάλυση των ποσοτικών πτυχών μιας επιχείρησης είναι σημαντική, μια καλή επιχειρηματική αποτίμηση περιλαμβάνει επίσης ποιοτική ανάλυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, του κλάδου και των οικονομικών συνθηκών υπό τις οποίες δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

Αναγνωρίζοντας ότι η αποτίμηση είναι τόσο επιστήμη όσο και τεχνική , με πολλές παραδοχές που εμπλέκονται στον καθορισμό μιας αξίας, μπορούμε να σας υποστηρίξουμε χρησιμοποιώντας τεχνικές αποτίμησης πιο κατάλληλες για μια συγκεκριμένη κατάσταση, κατανοώντας τα οικονομικά του οργανισμού για να προσφέρουν συμβουλές προστιθέμενης αξίας

Θα καθοδηγηθείτε στη διαδικασία αναθεώρησης και ανάπτυξης δραστηριοτήτων, για τη βελτίωση των στρατηγικών σας σχεδίων και αποτελεσμάτων, εντός του οργανισμού σας.

β) Συμβουλευτική για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (Mergers and Acquisitions (M&A))

Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές συνοδεύονται πάντα από υψηλές προσδοκίες, αλλά μελέτες έχουν δείξει ότι περισσότερες από τις μισές από αυτές τις συμφωνίες αποτυγχάνουν. Ωστόσο, οι μετασχηματισμοί αυτοί  αποτελουν  αναπόσπαστο μέρος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της εταιρείας, όσον αφορά την συνέχεια της . Ο πρωταρχικός σκοπός  ενός τέτοιου μετασχηματισμού  δεν είναι να επεκταθεί αμέσως, αλλά οι οργανώσεις να επιτύχουν μεγαλύτερα αποτελέσματα.

Το κλειδί για τον μετασχηματισμό  είναι, η επιμέλεια και η δεξιότητα, όπου αντιλαμβανόμαστε τις συνθήκες του οργανισμού σας, ορίζουμε πρωτόκολλα επιτυχίας και εντοπίζουμε ζητήματα και ευκαιρίες συναλλαγών.

Μια καλά χτισμένη στρατηγική θα αποφέρει τότε τα απαραίτητα αποτελέσματα και θα εκτελέσει το σχέδιο με επιδεξιότητα και αυτοπεποίθηση.

Προσφέρουμε στους πελάτες μας μια πειθαρχημένη προσέγγιση για να δημιουργήσουμε μια συμφωνία και να φέρουμε την τεχνογνωσία μας σε όλα τα στοιχεία της αλυσίδας αξίας της συμφωνίας, όπως:

 • Στρατηγική απόκτησης
 • Εκτέλεση διαδικασίας
 • Υπηρεσίες μετά την απόκτηση

γ) Υπηρεσίες συναλλαγών

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να παραμείνετε μπροστά από τον ανταγωνισμό και να επωφεληθείτε πλήρως από τις ευκαιρίες ανάπτυξης για να επεκτείνετε την επιχείρησή σας και να αυξήσετε τα έσοδά σας.

Διασφαλίζοντας ότι οι εξαγορές του οργανισμού σας είναι στρατηγικές και επιτυχημένες, μπορούμε να φέρουμε άμεσα οφέλη συνέργειας, μέσω αυξημένων εσόδων και  μειωμένου κόστους, γνωρίζοντας ότι μια επιχείρηση αποκτάται στη σωστή τιμή.

Ένας κύκλος συναλλαγών περιλαμβάνει:

 • Buy -side due diligence
 • Επιχειρησιακή δέουσα επιμέλεια
 • Οικονομική δέουσα επιμέλεια
 • Ανεξάρτητες εκθέσεις

δ) Υπηρεσίες αναδιάρθρωσης

α. Αναδιάρθρωση χρέους

Ο οργανισμός σας πρέπει να είναι αποτελεσματικός για να μεγιστοποιήσει τις αποδόσεις, ωφελώντας έτσι τους μετόχους.

Αναλύουμε την υπάρχουσα δομή χρέους και ιδίων κεφαλάιων  μιας επιχείρησης και αναπτύσσουμε μια πορεία προς την βελτίωση αυτών των δεικτών . Οι ισχυρές σχέσεις μας με τράπεζες και άλλους χρηματοδότες, μας επιτρέπουν να φέρουμε σε επαφή την επιχείρηση σας με  πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία μπορούν να παρέχουν κατάλληλα σχέδια χρηματοδότησης για την επιχείρησή σας. Αυτές οι διαρθρωμένες ρυθμίσεις χρηματοδότησης του χρέους, διασφαλίζουν ότι η εξυπηρέτηση των δανείων σας είναι βιώσιμη , και το κόστος του χρέους είναι στο ελάχιστο.

β. Διαχείριση κεφαλαίου εργασίας

Δουλεύοντας άμεσα με τη διοίκηση της εταιρείας, μπορούμε να βοηθήσουμε οργανώσεις με λάθος διαχειριζόμενο κεφάλαιο εργασίας, και να σταθεροποιήσουμε τις οικονομικές τους επιδόσεις. Μέσω της εκτεταμένης ανάλυσης των εμπορικών σχέσεων και του κύκλου λειτουργίας μιας εταιρείας, στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα εφικτό σχέδιο για να εκτελέσουμε:

 • Προετοιμασία προβλέψεων ταμειακών ροών
 • Εκτίμηση των αναγκών σε κεφάλαιο εργασίας και πρόταση τρόπων αντιμετώπισής τους
 • Διεξαγωγή μελετών βιωσιμότητας
 • Ανάπτυξη στρατηγικών εξόδου
Επικοινωνία