1. Υπηρεσίες Forensic

Μπορούμε να βοηθήσουμε τις εταιρείες και τα νομικά τους τμήματα να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις απειλές απάτης και στις απαιτήσεις πολύπλοκων εμπορικών διαφορών.

 1. Εσωτερικός έλεγχος

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια δραστηριότητα διασφάλισης και συμβουλευτικής με σκοπό να προσθέσει αξία και να βελτιώσει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Μπορεί να βοηθήσει έναν οργανισμό να επιτύχει τους στρατηγικούς του στόχους, θέτοντας μια συστηματική και  πειθαρχημένη προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου, ελέγχου και διακυβέρνησης.

Η ανάγκη για μια συστηματική και πειθαρχημένη προσέγγιση για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, ελέγχου και διακυβέρνησης δεν ήταν ποτέ τόσο μεγάλη όσο είναι σήμερα. Αναλαμβάνουμε την εξωτερική ανάθεση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας σας, όπου η ομάδα μας θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις σας για να διεξάγει τον εσωτερικό έλεγχο και να υποβάλει έκθεση προς την Διοίκηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί στη συνέχεια να συζητήσει αυτά τα συμπεράσματα και τις συστάσεις, προκειμένου να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της οργάνωσής της εταιρείας . Οι υπηρεσίες μας εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικασιών

Μπορούμε να βοηθήσουμε την επιχείρηση  σας στο σχεδιασμό και την οριστικοποίηση των διαδικασιών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή κατάλληλοι έλεγχοι που μετριάζουν τους πιθανούς κινδύνους.

 • Αξιολόγηση των επιχειρηματικών διαδικασιών

Μπορούμε να αναθεωρήσουμε τις τρέχουσες διαδικασίες και κανονισμούς  της εταιρείας σας, να τις αναλύσουμε και να δώσουμε εποικοδομητικές συστάσεις για να γίνουν πιο αποτελεσματικές.

 • Διαχείριση κινδύνου

Μπορούμε να βοηθήσουμε την Διοίκηση στη δημιουργία μιας λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων ή να αναλάβουμε την εξωτερική ανάθεση της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων. Αυτό περιλαμβάνει τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων της εταιρείας σας και τις συστάσεις για τον τρόπο αντιμετώπισής τους.

 • Αξιολόγηση των λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου

Μπορούμε να αξιολογήσουμε την υπάρχουσα λειτουργία εσωτερικού ελέγχου και να σας παρέχουμε αποτελεσματικές συστάσεις.

 

 1. Τραπεζικοί κίνδυνοι και Κανονισμοί

Μπορούμε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να διαχειριστούν τους κινδύνους τους μέσω ενός στρατηγικού σχεδίου, προκειμένου να προωθήσουν την αποδοτικότητα και να φέρουν τις επιχειρήσεις τους σε κερδοφορία, αντιμετωπίζοντας θέματα όπως την ρευστότητα, την πίστωση, την συμμόρφωσή τους, την λειτουργία, την διαχείριση κεφαλαίων  και τον κίνδυνο αγοράς.

 

 1. FATCA και CRS

Οι πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών για τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης σε διεθνές επίπεδο, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τον Κανονισμό FATCA, εστιάζουν στην αναφορά των πληροφοριών των τραπεζικών λογαριασμών σε σχέση με τους φορολογούμενους των ΗΠΑ. Το Common Reporting Standard  (CRS) του ΟΟΣΑ είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών τραπεζικών λογαριασμών.

Μια οικονομική οντότητα πρέπει να προσδιορίσει εάν εμπίπτει στον ορισμό ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για σκοπούς FATCA και CRS. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διάφορες υποχρεώσεις επιμέλειας, υποβολής εκθέσεων και άλλων υποχρεώσεων συμμόρφωσης που απορρέουν από τους Κανονισμούς  FATCA και CRS , καθώς και από την τοπική νομοθεσία.

Εργαζόμαστε στενά μαζί με το παγκόσμιο δίκτυο μας για να σας προσφέρουμε συμβουλές και υποστήριξη, με αποτελεσματικές λύσεις σε όλες τις πτυχές των Κανονισμών  FATCA και CRS, όπως:

 • Ανάλυση των επιπτώσεων του FATCA στην επιχείρησή σας και τις δραστηριότητές της
 • Ανάπτυξη σχεδίου δράσης για συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις CRS και FATCA
 • Συμπλήρωση σχετικών εντύπων CRS και FATCA
 • Εφαρμογή εσωτερικών απαιτούμενων διαδικασιών FATCA
 • FATCA Due Diligence & Reporting
 • Υποστήριξη των μελλοντικών απαιτήσεων και εξελίξεων του FATCA
Επικοινωνία