Παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών που δίνουν  προστιθέμενη αξία στην επιχείρησή σας. Μεταξύ άλλων :

  1. Διαχείριση έργου

Μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι όλες οι απαραίτητες ενέργειες θα ληφθούν και θα ακολουθηθούν, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα Ταμείο Εναλλακτικών Επενδύσεων (AIF).

  1. Άδεια χρηματοδότησης

Επιλέγοντας τη σωστή δομή και τύπο Ταμείου (AIF) , ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορούμε να προετοιμάσουμε και να υποβάλουμε την αίτηση για την εγγραφή του μέχρι και την έγκριση του από την Ρυθμιστική Αρχή.

  1. Υπηρεσίες εξωτερικού / εσωτερικού ελέγχου

Διενεργούμε τον ετήσιο έλεγχο και την ενδιάμεση επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) του Ταμείου (AIF), μαζί με τις Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις συμμόρφωσης και τις κανονιστικές  αναφορές. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την περιοδική αναθεώρηση των εσωτερικών κανονισμών  και διαδικασιών του Ταμείου.

  1. Φορολογικές συμβουλές

Μπορούμε να συμβουλεύσουμε  για τα  αναγκαία θέματα φορολογικού σχεδιασμού, κατά την δημιουργία του Ταμείου.

  1. Διαχείριση Κινδύνου  & Εταιρικές Υπηρεσίες

Οι έμπιστοι  συνεργάτες μας θα αναλάβουν όλες τις απαιτούμενες λειτουργίες του Ταμείου  μαζί με τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων
  • Κανονιστική συμμόρφωση και υποβολή εκθέσεων
  • Λογιστική Υπηρεσίες  και Αποτίμηση Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων
  • Υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης
  • Υπηρεσίες συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων

Contact Us