Με την εμπειρία μας στον τραπεζικό τομέα και στις κεφαλαιαγορές, τις ασφάλειες, τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια αλλά και  στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, εστιάζουμε στην παροχή πολύτιμων χρηματοπιστωτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στους πελάτες μας.

Asset Quality Reviews (AQR)- Αξιολογήσεις ποιότητας στοιχείων ενεργητικού

Στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης του τραπεζικού συστήματος από τις ρυθμιστικές αρχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού σχετικά με τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό (κανονισμός ΕΕΜ) και τη μεθοδολογία που έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), λειτουργούμε ως τρίτος πάροχος ανεξάρτητων αξιολογήσεων της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων μιας τράπεζας.

Balance Sheet Reviews (BSR)- Αναφορές ισολογισμού

Οργανωμένοι και εποπτευόμενοι από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και τους διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ), λειτουργούμε ως τρίτος πάροχος ανεξάρτητων αναθεωρήσεων των ισολογισμών στο πλαίσιο των ασφαλιστικών εταιρειών και των συνταξιοδοτικών ταμείων.

Regulatory compliance article- συμμόρφωση με τους κανονισμούς

Παρέχουμε λεπτομερεί ελέγχους ή εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και εκθέσεις που υποβάλλονται για κανονιστικούς σκοπούς, για να επιβεβαιώσουμε τη συμμόρφωση με τις διάφορες απαιτήσεις των Αρχών.

Review and testing of systems  of internal controls-Επανεξέταση και δοκιμή συστημάτων σε περίπτωση εσωτερικών ελέγχων

Επανεξέταση και αυστηρός έλεγχος των εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών ενός οργανισμού όσον αφορά τη συμμόρφωση, επιτρέποντας την επανεξέταση και τον σχεδιασμό εσωτερικών διαδικασιών και συστάσεων για την καλύτερη ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς στόχους ενός οργανισμού και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας.

Special financial Investigations- Ειδικές οικονομικές έρευνες

;Έρευνες, επίλυση επιχειρηματικών διαφορών, μοντέλα τιμολόγησης βάσει κόστους, οικονομικά διαγνωστικά, προσαρμοσμένος σχεδιασμός διαδικασιών έρευνας για την κάλυψη των αναγκών ενός οργανισμού σε εναλλακτικές καταστάσεις

Μη εξυπηρετούμενες εκθέσεις και δάνεια  (NPEs, NPLs)

Ανάλυση του χαρτοφυλακίου NPL (μη εξυπηρετούμενο δάνειο) ενός οργανισμού και διάγνωση των επιδόσεων της διαδικασίας συλλογής, καθώς και εντοπισμός ευκαιριών για εναλλακτικές στρατηγικές συλλογής, και εργαλεία για την εφαρμογή τους.

Προχωρούμε στη διεξαγωγή ερευνών, νομικών ενεργειών και διαπραγματεύσεων προς μεμονωμένους οφειλέτες με εις βάθος ανάλυση και κατάτμηση του χαρτοφυλακίου δανείων, με αποτέλεσμα την αναθεώρησητων οδηγιών χρήσης  και των ελέγχων συμμόρφωσης  ,

Μια ανάλυση διαφορών επιτρέπει την ανάπτυξη μιας καινοτόμου, αποδοτικής και αποτελεσματικής στρατηγικής αναδιάρθρωσης, αναλύοντας τις λογιστικές και φορολογικές επιπτώσεις, για κάθε στρατηγική εξυγίανσης τόσο για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όσο και για τους δανειολήπτες. Η διαδικασία περιλαμβάνει την εφαρμογή πιστοποιημένου  πακέτου λογισμικού, σχεδιασμένου για λύσεις αναδιάρθρωσης δανείων.

Contact Us