Η ομάδα εμπειρογνωμόνων μας εφαρμόζει τις  γνώσεις του προς οργανισμούς και επιλύει προβλήματα που εμποδίζουν την ανάπτυξη της επιχείρησης.

Αντιμετωπίζοντας τις συνεχιζόμενες προκλήσεις που προκύπτουν σε μια επιχείρηση και βοηθώντας σας για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η επιχείρησή σας, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις πτυχές της επιχείρησης από τη διαχείριση των οικονομικών της, την καλύτερη και ευρύτερη διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών σας, την έναρξη έρευνας και ανάπτυξης για να βελτιώσετε τις λειτουργίες σας.

Επικοινωνία

Γιάννης Ευάγγελου

Αναπληρωτής Περιφερειακός Πρόεδρος, Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Συναλλαγών

Stela Ivancheva

Διευθυντής, Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Συναλλαγών

Ανέστης Δημόπουλος

Διευθυντής, Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσίών Διαχείρισης Κινδύνων και Ψηφιακών Τεχνολογιών

Μάριος Λασανιάνος

Director, Transaction Advisory Services

Σπύρος Γκρούιτς

Country Managing Director, Head of Financial Advisory Services