Αναμένουμε τα υψηλότερα δεοντολογικά πρότυπα από τους ανθρώπους μας. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες μας στηρίζουν το στόχο μας να ενεργούμε με ακεραιότητα σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων μας.

Διατηρούμε δεδομένα που καλύπτουν θέματα υγείας και ασφάλειας, καθώς και πρόοδο στην επίτευξη των στόχων που συνδέονται με τη συνεχή βελτίωση και την προώθηση μιας ευρύτερης ευαισθητοποίησης για θέματα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος (HSE – Health, Safety and Environment). Ως σημαντικό μέρος του σχεδίου μας για την HSE- Health, Safety and Environment, αναπτύσσουμε ένα πρόγραμμα κατάρτισης για την υγεία και την ασφάλεια για τα γραφεία μας, το οποίο περιλαμβάνει επίσης μια εκπαίδευση “Πρώτων Βοηθειών” σε άτομα που έχουν διοριστεί ως υπεύθυνοι υγείας. Το σχέδιο αντικατοπτρίζει την πρόθεσή μας να εργαστούν όλοι οι υπάλληλοί μας σε ένα περιβάλλον γραφείου που θα έχει ως αποτέλεσμα χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα.

Περιβάλλον

Πιστεύουμε ότι λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να συμβάλουμε σε ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές, καλύπτοντας θετικά μέτρα για τη θέσπιση και την αξιοποίηση ορθών εργασιακών πρακτικών εντός των γραφείων μας, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την επίτευξη της αποτελεσματικότητας και της μείωσης της ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια) και της κατανάλωσης νερού, καθώς και για τη διαχείριση των αποβλήτων. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνεχή βελτίωση της ανακύκλωσης των αναλωμένων υλικών στα γραφεία μας. Οι άνθρωποι μας ενθαρρύνονται ενεργά να υποστηρίξουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Οι κάδοι απορριμμάτων διαχωρίζονται σε κατηγορίες ανακυκλώσιμων υλικών και κατάλληλοι κάδοι απορριμμάτων έχουν τοποθετηθεί σε  κοινόχρηστες περιοχές. Η ανακύκλωση χαρτιού και άλλα αναλώσιμα γραφείου περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ανακύκλωσης.

Έχουμε δεσμευτεί εδώ και καιρό για τη βελτιστοποίηση της χρήσης “πιο πράσινων” υλικών στα γραφεία μας. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με προμηθευτές για τη χρήση προϊόντων που πληρούν υψηλά πρότυπα όσον αφορά την ελαχιστοποίηση της χρήσης επικίνδυνων ουσιών και είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον.

Αναγνωρίζουμε τη σημασία της διασφάλισης ότι οι βασικοί προμηθευτές μας έχουν κατάλληλες πολιτικές και πρακτικές σε κοινωνικά, περιβαλλοντικά και ηθικά θέματα.

Οργανώνουμε περιστασιακά δραστηριότητες που σχετίζονται με περιβαλλοντικά θέματα ανάλογα με τα ετήσια σχέδια.

Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να λάβουμε μέτρα για τον μετριασμό των κινδύνων που σχετίζονται με την υγεία, την ασφάλεια και τις περιβαλλοντικές ευθύνες.